Инвентаризация на социалните предприятия в Трансграничната зона на България

Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион

РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКАТА

Почва и водни ресурси

Значението и ролята на почвата „Почвата е майка на всичко“ - Китайска поговорка

Земеделската екосистема

Екосистема: Всяка единица, която включва всички организми в даден район, взаимодействащи с физическата среда, така че…

Плодни дървета

Науката за овощните дървета (Помология) класифицира растенията според техните морфологични, анатомични и физиологични характеристики, но също…

Хранене и оплождане на растенията

Планирайте хранителни вещества • Растенията изискват адекватни количества хранителни вещества в подходящ баланс за основните физиологични…

Социално агропредприемачество за хора с увреждания в трансграничната зона

Пазарен анализ и възможности в гръцката зона на CB: Селскостопански сектор

Ръководствo за земеделие и технически решения